Stanovy klubu - Felicia coupe klub cz

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Stanovy klubu

Klub
STANOVY FELICIA COUPE KLUBU CZ

Článek 1 
 
Název, působnost, sídlo a symbolika

1. Felicia coupé klub CZ je samostatným suverénním a dobrovolným sdružením majitelů a příznivců sportovních vozů Škoda 450, Felicia, Octavia touring sport, 110 R coupé, Garde, Rapid a dalších typů vyráběných zpravidla ve výrobním závodě Škoda Kvasiny.

2. Felicia coupé klub CZ svoji činnost rozvíjí na základě rovnoprávného postavení svých členů, na principech svobody a demokracie. Ve své činnosti je vázán zákonnými předpisy a vnitřními organizačními normami.

3. Felicia coupé klub CZ rozvíjí svoji činnost na celém území České republiky a sdružuje i majitele a příznivce vozidel uvedené značky z jiných států.
4. Sídlo Felicia coupé klubu CZ je Plzeň, Vejprnická 17, 318 02 

5. Oficiálními symboly Felicia coupé klubu CZ jsou

Název:
FELICIA COUPÉ KLUB CZ

Znak:
znak ve tvaru erbu s modrým polem, zlatě nebo stříbrně lemovaným s nápisem FELICIA COUPÉ KLUB CZ

Vlajka: 
ve tvaru nerovnoramenného trojúhelníku v barvě modré, bílé, červené, zelené (barvy přiděleny oblastním sekcím), s nápisem v barvě zlaté nebo stříbrné.
  
Článek 2 
 
Poslání a předmět působnosti

1. Posláním a předmětem hlavní činnosti Felicia coupé klubu CZ je.
a) Rozvoj motorismu jako celku se zvláštním zřetelem na zastupování majitelů uvedených značek automobilů a příznivců při prosazování jejich společných zájmů a potřeb.
b) Organizování programů a akcí souvisejících s automobily uvedených značek.
c) Pořádání sportovních podniků a dalších motoristických akcí.
d) Podpora a rozšiřování možností motoristiky doma i v zahraničí.
e) Zkvalitňování technických podmínek a zvyšování technické úrovně motorových vozidel uvedených značek.
f) Zajišťování a organizování nákupu a prodeje náhradních dílů a částí uvedených motorových vozidel.
g) Organizování různých kulturních akcí pro členy a příznivce motorových vozidel uvedených značek.

2. K zabezpečení své hlavní činnosti Felicia coupé klubu CZ zajišťuje
a) Vydávání informačních materiálů o činnosti organizace pro své členy
b) Těsný kontakt s výrobci motorových vozidel uvedených značek a výrobci náhradních dílů a součástí.
c) Spolupráci se společenskými, hospodářskými a státními organizacemi a orgány při řešení všech otázek, které se týkají činnosti Felici coupé klubu CZ.

3. V rámci zajištění hlavní činnosti provádí Felicia coupé klub CZ hospodářskou činnost.
  
Článek 3

Členství

1. Členem Felicia coupé klubu může být každá fyzická osoba starší 15ti let.       
     
2. Fyzické osoby se stávají členy Felicia coupé klubu CZ podáním písemné přihlášky a zaplacením ročního příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou.

3. Členství zaniká:
a) vystoupením
b) úmrtím člena
c) nezaplacením členského příspěvku
d) zrušením
e) vyloučením
f) zánikem klubu

4. Zrušením zaniká členství v případě kdy člen ztratil způsobilost být členem.

5. Vyloučit člena lze jen po předchozí písemné výstraze pokud člen:
a) hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy klubu
b) hrubým způsobem narušuje soužití v klubu
c) svou činností a chováním je v rozporu s posláním klubu
d) užívá majetek, nebo trpí aby se majetek klubu užíval způsobem, kterým by klubu vznikla škoda

6. Člen může z klubu vystoupit kdykoli, při tom je povinen své rozhodnutí o vystoupení oznámit písemně.

7. O zániku členství rozhoduje orgán, který rozhodl o přijetí.
  
Článek 4  

Práva a povinnosti členů

Všichni členové mají tyto práva a povinnosti:
a) podílet se na činnosti organizace
b) volit a být voleni do orgánu klubu s výjimkou členů mladších 18-ti let a členů ze zahraničí
c) hlasovat či jiným způsobem upraveným stanovami rozhodovat o činnosti organizace s výjimkou členů mladších 18-ti let
d) odvolat se proti všem rozhodnutím  týkajících se  jejich osoby až k valné hromadě
e) dodržovat stanovy Felicia coupé klubu CZ a ostatní závazná usnesení
f) platit členské příspěvky ve schválené výši
g) chránit dobré jméno Felicia coupé klubu CZ
h) chránit majetek Felicia coupé klubu CZ
i) podávat návrhy všem orgánům Felicia coupé klubu CZ a obracet se na ně se svými připomínkami
  
Článek 5  

Právní subjektivita

1. Právní subjektivita Felicia coupé klubu CZ je dána registrací u ministerstva vnitra ČR a to na základě zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění.

Článek 6  

Oblastní sekce

1. Pro zvýšení aktivity Felicia coupé klubu CZ ve všech částech České republiky jsou zakládány Oblastní sekce (např. Středočeská, Jihočeská, Západočeská atd.)

2. Oblastní sekce jsou součástí Felicia coupé klubu CZ a nemají samostatnou právní subjektivitu. 

3. Činnost Oblastních sekcí se řídí stanovami a rozhodnutími orgánů Felicia coupé klubu CZ a plánem vlastí činnosti. 

4. Oblastní sekce jsou zpravidla pověřovány pořádáním různých akcí s místní i celostátní působností. 
  
Článek 7  

Orgány klubu

1. Orgány klubu jsou:
a) valná hromada
b) sněm zástupců Oblastních sekcí
c) výbor Felicia coupé klubu CZ
d) vedení klubu
e) revizor (revizní komise)

2. Valnou hromadu, která je nejvyšším orgánem klubu, svolává výbor zpravidla jednou za pět let, nebo pokud o to požádá písemně nejméně jedna třetina všech členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

3. Do výlučné pravomoci valné hromady patří: 
a) schvalování a změny stanov klubu
b) schvalování organizačního a jednacího řádu klubu
c) projednat a schvalovat zprávu výboru, výsledky hospodaření a zprávu revizora (revizní komise)
d) schvalovat plán činnosti
e) volit a odvolávat členy výboru a revizora (revizní komise)
f) stanovit výši členského příspěvku
g) rozhodovat o ukončení činnosti klubu
h) rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí

4. Sněm zástupců oblastních sekcí se skládá z volených zástupců, kteří jsou voleni na dobu pěti let členy klubu z dané oblasti.

5. Sněm zástupců oblastních sekcí je poradním orgánem výboru klubu a rozhoduje zpravidla o plánu činnosti klubu a organizování celostátních srazů. 

6. Výbor klubu řídí činnost klubu v období mezi valnými hromadami a sněmy zástupců Oblastních sekcí a schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za půl roku. Výbor je nejvyšší výkonný orgán klubu v období mezi valnými hromadami a je tvořen valnou hromadou zvolenými členy v počtu nejméně tří osob. Členové výboru volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. V naléhavé situaci výbor v období mezi valnými hromadami kooptuje členy výboru do různých funkcí a podává o tom zprávu v informačním zpravodaji. 

7. Výbor Felicia coupé klubu CZ: 
a) vede evidenci členů
b) zajišťuje plnění usnesení valných hromad
c) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů

8. Vedení klubu organizuje činnost a připravuje různé akce mezi zasedání výboru klubu.Vedení klubu se schází dle potřeby a tvoří jej pověření funkcionáři zodpovědní za jednotlivé oblasti činnosti klubu. 

9. Předseda klubu je statutárním orgánem klubu a své pravomoci vykonává mezi zasedáními valné hromady. Ze své činnosti je odpovědný výboru v rozsahu působnosti tohoto orgánu. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda v rozsahu udělené plné moci.

10. Statutárním orgánem klubu a jeho zástupcem majícím podpisové právo za klub může být pouze občan České republiky, který má trvalé bydliště na území České republiky. 

11.Předseda klubu je odpovědný zejména:
a) za plnění úkolů vyplývajících z usnesení valné hromady a jednání výboru
b) za hospodaření klubu podle schváleného rozpočtu
c) za přesnou a úplnou evidenci členů

12. Revizor (revizní komise) je nezávislý na výboru klubu a plní zejména tyto úkoly: 
a) kontroluje dodržování stanov klubu, organizačního a jednacího řádu
b) provádí kontrolu hospodaření klubu
c) prošetřuje stížnosti a oznámení členů klubu
d) podává na každé valné hromadě zprávu o své činnosti
  
Článek 8  

Majetek a hospodaření klubu

1. Klub je povinen hospodařit se svým majetkem s péčí řádného hospodáře v souladu se stanovami klubu
2. Hospodaření klubu musí odpovídat platným právním předpisům
  
Článek 9  

Závěrečná ustanovení 

1.  Klub zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny přítomných členů valné hromady, která rozhodne o naložení s majetkem a jmenuje likvidátora.
2.  Statutární orgán je odpovědný za ukončení likvidace klubu dle platných právních předpisů.
  
Článek 10 
 
Účinnost stanov 
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení.
 
 
 

Poslední aktualizace:

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky